1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.primo.cz, který je provozován společností PRIMO, a.s. Podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, faxem nebo poštou jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží reklamujte přímo v autorizovaném servisu jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace. Není-li seznam uveden, reklamujte zboží na naší adrese (https://www.primo.cz).
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese https://www.primo.cz.
 • Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu (nikoli dobírkou). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající do 14 dnů (od potvrzení dobropisu) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho bankovní účet na základě potvrzeného dobropisu.
  Je-li nákup zboží zaplacen platební kartou – bude zákazníkovi vrácena částka ponížena o provizi banky. (max 3%). Zboží nelze vrátit posláním „na dobírku“.
 • Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 4. Při objednání nových automatů se prodej uskutečňuje B2B a řídí se obchodním zákoníkem, nelze odstoupit od smlouvy.
 5. V případě nevyplnění kompletních údajů,které vyplývají ze vztahu B2B ,si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě. Některé typy zboží jsou dodávány s originálním záručním listem, jež je nepotvrzen. Po zkontrolování úplnosti dodávky a odzkoušení funkčnosti je nutné odeslat záruční list zpět do společnosti PRIMO a.s., k potvrzení. Záruční list bude potvrzen ke dni doručení poštovní zásilky společnosti.

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) Na e-mailovou adresu provozovatele,

b) Poštou na adresu provozovatele,

c) Reklamačním formulářem – faxem,

d) Osobním doručením,

e) Řešit s externím servisním střediskem,

Kupující je povinen :

a) Uvést číslo faktury,

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,

c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list),

d) Odeslat reklamované zboží na adresu provozovatele.

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne po obdržení vráceného zboží o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena v daňovém dokladu. Není-li uvedena, platí délka záruky dle zákona. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, kabelů a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad, konfigurace a četnost výskytu.

c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

– poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
– porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
– neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, 
– používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
– zboží bylo poškozeno živly,
– zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
– zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
– v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Sazba je minimálně 300,- Kč bez DPH za kus a 450,- Kč/hod bez DPH práce servisního technika. Minimální částka za vyřízení takové reklamace je 300,- Kč bez DPH,
– při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list atd.) je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek 100,- Kč bez DPH za dohledání těchto dokladů.

3. Záruční podmínky k prodejním automatům

Záruční doba začíná běžet ode dne uvedení zboží do provozu oprávněnou servisní organizací prodávajícího. V případě, že kupující si neobjedná u prodávajícího uvedení zboží do provozu, začíná běžet záruční doba ode dne převzetí zboží kupujícím.

Při uplatnění záruky je nezbytné předložit oprávněné servisní organizaci prodávajícího spolu se záručním listem kopii prodejního dokladu konečnému zákazníkovi. 

Záruka se nevztahuje na:

– škody a poruchy vzniklé násilím nebo neodborným zásahem do přístroje nepovolanou osobou. Lze provádět pouze úkony popsané v návodu k obsluze.

– vady vzniklé nešetrným zacházením

– ulomené části plastových dílů, poškozené stavítko hrubosti mletí , ulomení rukojetí a jiných jejích částí.

– nesprávné zacházení s přístrojem

– nalití tekutin do prostoru mlecích kamenů nebo na ovládácího panelu, použití perlivé vody, apod.

– vady způsobené neznalostí obsluhy přístroje

– zavzdušnění vyhř. nádrže a jejího následného přehřátí, nedokončení čistících cyklů, vytahováním jednotlivých částí ze stroje za jeho chodu.

– poškození vzniklé hrubých zacházením nebo zanedbáním čištění a nevysypáním odpadu.

– vady vzniklé ponecháním přístroje v prostředí chladnější než 0 C.

– použitím nesprávných surovin

– nasypáním instatních směsí do prostoru mlecích kamenů nebo do šachty na mletou kávu.

– poškození nebo zničení přístroje havárií, živelnou pohromou, nedbalou či nesprávnou údržbou nebo nesprávným připojením na síť.

– výměnu součástek podléhajících přirozenému opotřebení jako např. kamenů mlýnku, gumových těsnění apod.

– poškozený mlýnek v důsledku vniknutí cizího tělesa do prostoru mlecích kamenů

– vytržení mlecího kamene z unašeče, poškození převodovky mlýnku a samotné ztupení mlecích kamenů.

– odstranění poruch vzniklých použitím žetonů nebo nesprávného spotřebního materiálu.

– poruchy způsobené usazováním vodního kamene v přístroji a neodborným odstraňováním těchto usazenin.

– závady vzniklé při odstraňování vodního kamene nesprávným postupem nebo nevhodným dekalcifikačním prostředkem

– poleptané plastové části přístroje, poškození vyhřívací nádrže.

– vady vzniklé neodstraňováním vodního kamene

– špátné dávkování množství vody, ucpanou vyhř. nádrž, netěsnost výstupních ventilů z vyhřívací nádrže na poškozená těsnění.

– závady vzniklé důsledkem podcenění unikání vody v přístroji – poškozená deska elektroniky apod.

Zákazník je povinen zaslat zboží k záruční opravě v originálním balení do sídla oprávněné servisní organizace prodávajícího nebo uhradit cestovné mechanika jehož výše je odvozena dle Zák. č. 119/92 Sb.. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Oprávněná servisní organizace prodávajícího je povinna reklamace zboží ze strany zákazníka vyřídit nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží k reklamaci.

Nebudeli-li při opravě shledána vada podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem oprávněné servisní organizace prodávajícího zákazník.

a) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

b) Na spotřební materiál (čistící prostředky, těsnění, odvápňovače, baterie apod.) se záruka nevztahuje.

c) Na zařízení připojené na pevný přívod vody bez změkčovače vody.

d) Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila při opravě.

Na použité a repasované prodejní automaty a jiné produkty poskytujeme záruční lhůtu v délce 6 měsíců.Na nové prodejní automaty a jiné produkty prodávané v režimu B2B poskytujeme záruční lhůtu v délce 12 měsíců.

4. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží nebo přímo dodavatel.

Odebírejte

newsletter